Robíme pre Váš úspech
ARLY s.r.o. ponúka klientom na Slovensku a v zahraničí vysoko kvalitné služby v oblastiach

EÚ Fondy

 • Tvorba metodík, manuálov, príručiek a ostatnej dokumentácie pre čerpanie štrukturálnych fondov
 • Štúdie realizovateľnosti, Analýzy nákladov a výnosov, kalkulácie celkových nákladov
 • Vypracovanie projektov podľa pravidiel EÚ
 • Vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Informačné technológie

 • GAP analýza
 • Funkčná špecifikácia
 • Enterprise architektúra
 • Akceptačné kritériá – definícia, vyhodnotenie
 • Testovacie kritériá – definícia, vyhodnotenie

Procesy

 • Procesný audit
 • Optimalizácia procesov
 • Zmena organizačnej štruktúry
 • Znižovanie nákladov
 • Kompetenčné matice

Verejné obstarávanie

 • Riadenie procesu VO
 • Príprava súťažných podkladov
 • Vyhodnotenie VO
 • Outsourcing VO

Outsourcing

 • Interim manažment
 • Krízový manažment

Projektové riadenie

 • Vybudovanie projektovej kancelárie
 • Externé projektové riadenie
 • Quality Assurance